canal bank shuffle - Chris Duarte

Texas Blues great, Chris Duarte